NĚKOLIK INFORMACÍ I PRO LAIKY

Prvotní důležité informace s komentářem o právním prostředí převedené do vět srozumitelných i laikovi. Prosím přečtěte si je!

a) Od 1.1.2012 Finanční příspěvky na pořízení zvláštní pomůcky, čímž se
v našem případě myslí pomůcky pro sluchově postižené, konkrétně finanční příspěvek na kompenzační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé, poskytují úřady práce. Ty postupují mimo jiné v souladu se dvěma právními předpisy. Je to zákon č. 329/2011 Sb. a vyhláška č. 388/2011 Sb.
b) Vyhláška č. 388/2011 Sb.ve svém §1 s odkazem na přílohu říká, že se vydává seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám mimo jiné těžce sluchově postiženým. Povšimněte si slova těžce sluchově postiženým - blíže je to popsáno v bodě d) tohoto sloupce.
Tento seznam je ve vyhlášce uveden následovně:
- signalizace bytového zvonku,
- signalizace domovního zvonku včetně instalace,
- signalizace pláče dítěte včetně instalace,
- speciální programové vybavení,
- zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
- signalizace telefonního zvonění,
- telefonní zesilovač.

c) Zákonem č. 329/2011 Sb. se úřady práce řídí při posuzování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. V tomto zákoně jsou pro naše zákazníky důležité následující věty:
- Osobám se zdravotním postižením se poskytuje příspěvek na zvláštní
  pomůcku.
  Komentář: tato věta znamená, že pokud splníte zákonné podmínky,
  máte na ni nárok.
 
*
- Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má mimo jiné osoba těžce
  sluchově postižená.
  Komentář: tato věta říká, že pokud je u vás shledáno těžké sluchové
  postižení, splňujete jednu ze zákonných podmínek.
  Těžké sluchové postižení viz. bod d) tohoto sloupce.
 
*
- Pokud je cena zvláštní pomůcky do výše 24.000,- Kč, příspěvek vám
  bude poskytnut v případě, že je váš příjem a příjem osob s vámi
  společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima
  jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob.
  Komentář: životní minimum určuje jiný zákon. Jeho výše viz pravý
  sloupec, odstavec E této stránky. Kdo jsou společně posuzované
  osoby, určuje §3 a §4 zákona č.110/2006 Sb.
 
*
- Příspěvek vám bude poskytnut v takové výši, že vaše spoluúčast bude
  činit 10% z ceny pomůcky, nejméně však 1.000,- Kč.
  Komentář: tato věta říká následující: pokud bude cena pomůcky
  například 15.000,- Kč, dostanete 13.500,- Kč a 1.500,-Kč si musíte
  zaplatit ze svého. Pokud bude pomůcka stát 5.000,- Kč, dostanete
  4.000,- Kč a 1.000,-Kč si musíte zaplatit ze svého.
 
*
- Pokud je cena zvláštní pomůcky vyšší než 24.000,- Kč, příspěvek vám
  bude poskytnut se spoluúčastí 10%, s maximální výší příspěvku
  350.000,- Kč.
  Komentář: v tomto odstavci č.3 §10 se neklade podmínka na na výši
  příjmu.
 
*
  POZOR !
- §21, §22, §23, §24, §25, §26 říkají, že přiznání příspěvku se děje
  řízením.
  Komentář: řízení znamená následující: probíhá podle správního řádu,
  což je další právní předpis. Ten vám zaručuje, že výsledkem řízení bude
  rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku. Toto rozhodnutí vám
  musí být prokazatelně doručeno. V rozhodnutí bude výrok o tom, zda
  vám byl příspěvek přiznán nebo ne. Dále bude v rozhodnutí odstavec se
  zdůvodněním, proč úřad takto rozhodl, a jako poslední tam bude
  odstavec s poučením o odvolání. To znamená, že se máte právo odvolat
  a třeba to dotáhnout až k soudu, pokud jste přesvědčeni, že jste
  byli zkráceni na svých právech.
 
*
d) A jako poslední ve své příloze definuje těžké sluchové postižení:
- oboustranná úplná hluchota, neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči
  ani s nejvýkonnějším sluchadlem nebo přetrvávající neschopnost slyšení
  po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy,
- oboustranná praktická hluchota, ztráta sluchu při tónové audiometrii
  v rozsahu 70 –90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85 –90 %,
  sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se
  sluchadlem, ale rozumí jí jen minimálně(z 10 –15 %), přes používání
  kompenzační pomůcky nebo po implantaci ko­chleární nebo kmenové
  neuroprotézy.

 

NÁKUP S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM

                                          --> A <--
Zajít k odbornému lékaři na vyšetření. Pokud jste již vyšetření absolvovali a nemáte ho starší než 9 měsíců, můžete ho použít.


                                          --> B <--
Vybrat a objednat si na našich stránkách jednotlivé díly světelné signalizace podle vašich požadavků a potřeb, případně poslat na kompone@kompone.cz požadavek, jaké zvuky nebo události potřebujete signalizovat (viz postup v záložce "světelná signalizace" a podzáložka "objednávka").


                                          --> C <--
Nechat si od nás vystavit zálohovou fakturu.


                                          --> D <--
Buď si z našich stránek stáhnout formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku ( STÁHNOUT ZDE ) nebo si pro něj zajít na nejbližší pobočku
úřadu práce. Pokud si od nás necháte vystavit zálohovou fakturu,
nemusíte si na úřad práce pro formulář žádosti chodit. Formulář žádosti
o zvláštní pomůcku vám automaticky společně se zálohovou fakturou
zašleme my sami.

Více informací a potřebné folmuláře i s návodem na vyplnění naleznete v záložce "KE STAŽENÍ, HISTORIE". ( NA TÉTO STRÁNCE NALEZNETE NÁVOD )                                          --> E <--
V případě, že je cena zboží uvedená na zálohové faktuře do 24.000,- Kč, zajistit si doklad, že je váš příjem a příjem osob s vámi společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Životní a existenční minimum určuje zákon č. 110/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ve znění pozdějších předpisů proto, že výše minima je postupně zvyšována. Je třeba si zjistit jeho výši v době, kdy žádost podáváte.

Výše životního minima k 1.1.2018 (od roku 2012 se nezvýšilo):
Pro jednotlivce = 3410 Kč
Pro první dospělou osobu ve společné domácnosti = 3140 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu ve společné domácnosti = 2830 Kč
Pro nezaopatřené dítě do 6 let = 1740 Kč
Pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let = 2140 Kč
Pro nezaopatřené dítě nad 15 let = 2450 Kč

Komentář: Uvedeme vám příklad výpočtu pro osoby žijící ve společné domácnosti. Budeme uvažovat dvě dospělé osoby a dvě děti:
První dospělá osoba=3140 Kč
Druhá dospělá osoba=2830 Kč
5ti leté dítě (je to nezaopatředné dítě do 6 let)=1740 Kč
16ti leté dítě (je to nezaopatředné dítě nad 15 let)=2450 Kč
Celkem=10 160 Kč x 8 (osminásobek životního minima)= 81 280Kč.
Pokud bude pomůcka stát maximálně 24 000Kč a měsíční příjem těchto osob bude vyšší nebo roven než 81 280Kč, nárok na přípěvek nemají. Pokud bude příjem těchto osob menší než 81 280Kč, nárok na finanční příspěvek ve výši 90% mají.
Pokud však pomůcka stojí více než 24 000Kč, zákon nevyžaduje doložení příjmů a nárok na příspěvek vzniká bez ohledu na příjem.

Formulář dokladu o výši čtvrtletního příjmu vašeho a příjmu osob s vámi
společně posuzovaných, si můžete buď stáhnout z našich stránek
( STÁHNOUT ZDE ) nebo si pro něj zajít na nejbližší pobočku úřadu práce.
Pokud si od nás necháte vystavit zálohovou fakturu, nemusíte si na úřad
práce pro formulář dokladu chodit. Formulář dokladu o výši příjmu vám
automaticky společně se zálohovou fakturou zašleme my sami.


                                          --> F <--
Všechny doklady je možné ze zákona podat na kterékoliv pobočce úřadu práce. Je možné to provést zasláním poštou, a to doporučeně. Chceme zde však upozornit, že se pro úřady práce jedná o novinku od 1.1.2012,
a proto uvedené informace berte jako základní. Úřad může v rámci zákona
požadovat potřebné dokumenty pro něj v prokazatelné formě.


                                          --> G <--
Na adrese, kterou jste uvedli v žádosti, pravidelně brát poštu, abyste rozhodnutí obdrželi do svých rukou. Upozorňujeme, že pokud se vám rozhodnutí úřadu nepodaří doručit, protože nejste na vámi uvedené adrese k zastižení, bude rozhodnutí uloženo na poště a po uplynutí zákonné lhůty se považuje za doručené. Od okamžiku doručení vám začne běžet lhůta pro odvolání. Tato lhůta se řídí správním řádem a je navíc
v rozhodnutí uvedena. Proto dbejte, aby vám pošta mohla být doručena nebo si ji bezodkladně vyzvedávejte.


                                          --> H <--
Pokud vám příspěvek nebude přiznán, ze zákona máte právo se odvolat. V každém případě však před tímto krokem doporučujeme odbornou konzultaci.


                                          --> I <--
Po obdržení příspěvku si vybranou signalizaci od firmy KOMPONE, s.r.o. odebrat.